مدیران همشهری

مدیران موسسه همشهری از ابتدا تا کنون

01

محمد مهدی کرباسچی

(1371-1374)

02

مرتضی حاجی

(1374-1376)

03

محمدمهدی کرباسچی

(1376-1378)

04

محمد عطریانفر

(1378-1382)

05

علی‌رضا شیخ عطار

(1382-1384)

06

محسن چینی فروشان

(1384)

07

حسین انتظامی

(1384-1387)

08

علی اصغر محکی

(1387-1390)

09

مهدی ذاکری

(1390-1396)

10

مرتضی حاجی

(1396-1397)

11

ابوالحسن ریاضی

(1397-1400)

12

محسن مهدیان

(1400 تا کنون)

مدیران موسسه همشهری از ابتدا تا کنون

 1.     محمد مهدی کرباسچی  ( 1374-1371)
 2.     مرتضی حاجی (1374-1376)
 3.     محمدمهدی کرباسچی (1378-1376)
 4.     محمد عطریانفر(1382-1378)
 5.     علی‌رضا شیخ عطار(1384-1382)
 6.     محسن چینی فروشان (1384)
 7.     حسین انتظامی(1387-1384)
 8.     علی اصغر محکی (1390-1387)
 9.     مهدی ذاکری (1396-1390)
 10.     مرتضی حاجی (1396-1397)
 11.     ابوالحسن ریاضی (1400-1397)
 12.     محسن مهدیان (1400 تا کنون)