آرشیو

  شماره مجله: 35
  فهرست مطالب

   رویداد |معماری محترمانه / درباره‌ی برندگان پریتزکر 2017
  جست‌وجو بــرای بازتعریفی شــاعرانه از منظـر  | 16
  جادوی معماری و دیگر هیچ  | 22
  قلعه‌ی سیاهِ نقاشِ فرانسوی  | 26
  بهانه‌ای برای بازگرداندن شــهر به صاحبانش  | 30
  چرا داوران پریتـزكر RCR را انتخاب كــردند؟  | 34 سـخنرانی گروه RCR در
   مراسم دریافت جایزه‌ی پریتزكر  | 38
  گفت‌وگوی دیوید باسولتو با رامون ویلالتا   | 40
  زمانه‌ی نمایش قطعا دارد تمام می‌شــود   | 46
  پریتزكر ۲۰۱۷ در بوتـه‌ی نقد  | 50
  آیا جوایز معماری به درد می‌خورند؟   | 54

  باشــگاه
  در باب محدودیت | 8
  ظرفیت ‌های نهفته  | 9
  شیراز ؛ رؤیای بلندترین باغ جهان  | 10
  تراز منفی حساب زیست‌محیطی ایران | 12

  ماجرای​جلد

  یک معمار |رنگین‌کمانِ معمارِ پس از جنگ!
  معمـــارِ مُلَوِّن‌‌‌‌!  | 86
  چندگانگی پیوستگان!  | 88
  بازنگری سیســتم‌ها   | 98
  ذهن ســیال    | 104
   فراتر از بروتالیسـم   | 110


  نقد| گذری بر تاریخ‌نگاری معماری ایران
  پرسش به جای همدلی | 62
  عشـق، تنفر و تاریخ معماری  | 68
  محمدكریم پیرنیا، تاریخ‌نگار
  یا نظریه‌پرداز معمــاری ایران؟    | 72
  آن‌جا كه درختان حجاب جنگل‌اند| 76
  در غیاب روایت‌هـای دیگر   | 80

  هویت | معماری اسلامی از نظرگاه غیر فقهی
  کدام  معماری اسـلامی؟  | 120
  بحران فرهنگ  | 122
  چه چیز معماری «اسلامی» است؟  | 124
  رویارویی بـا مدرنیته   | 126
  نقد و تفســیر  | 130
  تاثیــر و ژرف ‌بینی  | 132