شماره 32 1395/07/01 تاریخ

آرشیو

  شماره مجله: 32
  باشــگاه
  سرنوشت/ تنها دویدن  |  ۱۰
  جای خالی معماری در فرهنگ عامه‌ی ما  |  ۱۱
  چرا رسانه‌های تخصصی شهرسازی و معماری باید جایگاه مستقل خود را حفظ كنند؟  |  ۱۲
  وقتِ خوبِ مراكش  |  ۱۳


  رویـــداد| دوسالانه معماری ونیز ۲۰۱۶
  پاویون ایران: روایت مقاومت برای زندگی | ۱۶
  پاویون «وَ» | ۲۰
  پاویون مظفری: حضور موازی | ۲۴
  معرفی دیگر پاویون‌ها: گزارش از «خط مقدم» | ۲۸

  رویـــداد| نمایشگاه «ایتالیای در حال ساخت»
  خیلی دور، خیلی نزدیک | ۴۰
  فضاهای اشتراکی در تقابل با فضاهای معمول | ۴۴
  دغدغه‌ی عمومی | ۴۵
  گفت‌وگو: معماری به‌مثابه رسانه | ۴۸
  پروژه‌های ارائه شده | ۵۲

  پــرونده | ریچارد راجرز
  ریچارد راجرز؛ یک درام معمارانه  | ۵۸
  رویاپــرداز واقع‌نگر  | ۶۴
  به ســوی نوزایی شهری  |  ۷۰
  اثر بوبورگ؛ درهم‌ریزی و بازدارندگی  |  ۷۶
  گفت‌وگو: از گذشـته و آینده |  ۸۲

  نقد | نقش تصویر در پژوهش معماری
  مقدمه‌ای بر اهمیتِ پژوهشیِ تصویر | ۹۲
  نگاه پرسشگر عکس بر شهر | ۱۰۰
  متروپلیس، تجسم نقادانه‌ی یک رؤیا | ۱۰۶
  نقاشی در مقام داوری معماری | ۱۱۴
  شهرهایی که مرئی می‌شوند | ۱۲۲

  مــوج‌نو
  بی‌خیالیِ خیالی | ۱۳۰
  جهانِ جنوب | ۱۳۶
  روح مکان | ۱۴۰
  او و چکشش | ۱۴۶